Genç Aydınlanma Cemiyeti Tüzüğü

I. CEMİYET KİMLİĞİ 

Madde-1: 
a) Cemiyetin adı ‘Genç Aydınlanma Cemiyeti’dir. 
b) Genç Aydınlanma Cemiyeti, fiziksel bir merkeze veya fiziksel bir temsilciliğe sahip olmaksızın Türkiye’de faaliyet yürütür. 
c) Cemiyetin kısa adı GAC olarak kullanılır. 

II. KISALTMALAR, TANIMLAMALAR VE SINIRLAMALAR 

Madde-2: 
Bu Tüzükte geçen, 
Cemiyet: Genç Aydınlanma Cemiyeti’ni, 
Tüzük: Genç Aydınlanma Cemiyeti Tüzüğünü, 
MYK: Cemiyetin en yetkili organı olan Merkez Yönetim Kurulu’nu, 
Danışman: Danışma Kurulu üyesini, 
Üye: Genç Aydınlanma Cemiyeti içinde üyelik sıfatına sahip her kişiyi, 
ifade eder. 

Madde-3: 
Genç Aydınlanma Cemiyeti; Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasına, kanunlarına ve diğer yasal normlarına aykırı hiçbir faaliyette bulunamaz. Bu sınırlandırma Tüzükteki tüm maddeleri kapsar. 

III. AMAÇLAR VE FAALİYETLER 

Madde-4: 
Genç Aydınlanma Cemiyeti’nin ana amacı; Türk halkında giderek yitirildiği gözlenen entelektüel bilincin yeniden pekiştirilmesini sağlamak, kişilere sabit görüşlülükten ve çıkarcılıktan uzak bir tartışma zemini sunmak ve bunları gençlerle gerçekleştirerek Türkiye’nin bugününe ve yarınına kitlesel bir bilinç farkındalığı yaratarak katkıda bulunmaktır. 

Madde-5: 

Cemiyet amaç ve ilkeleri doğrultusunda aşağıda belirtilen faaliyetleri yapabilir.
a) Üyeler arasında bilimsel, kültürel, sanatsal, fikirsel ve sosyal bağlantılar kurulması için çalışmalar yapabilir. 
b) Toplantı, konferans, söyleşi, sempozyum vb. aktiviteler düzenleyebilir. c) Bilgilendirici dijital veya basılı yayın faaliyetlerinde bulunabilir. 
d) Tüzel ya da gerçek kişilerle ortak çalışma usulüyle işbirlikleri yapabilir veya tüzel kişilerin çalışmalarına katılım gösterebilir. 
e) Cemiyet içi çalıştaylar düzenleyebilir. 
f) Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyet etkinliklerinde bulunabilir veya düzenleyebilir. 
g) Türkiye’deki veya yurt dışındaki yerlere geziler düzenleyebilir. 
h) Sosyal sorumluluk projelerine katılabilir veya düzenleyebilir. 
i) İlgili kanunlara uygun olarak, Cemiyetin amaçları doğrultusunda bağış toplayabilir. 

IV. CEMİYET ÜYELİĞİ 

Madde-6: 
Genç Aydınlanma Cemiyeti üyesi olmak ve üyelik hakkını sürdürmek için aşağıdaki koşulları sağlamak gereklidir. 
a) Lisans veya lisansüstü eğitime devam etmek yahut lisans mezuniyet belgesini (diploma) en fazla üç yıl önce almış olmak, 
b) Medeni ahlâka ve hoşgörü kültürüne sahip olmak ve bunlara uygun şekilde davranmak,
c) Hiçbir ayrım gözetmeksizin her insana ve her insanın fikirlerine saygılı olmak,
d) Daha önce kendi talebi dışında üyeliği sonlandırılmamış olmak, 
e) Cemiyetin kurallarına uymak, 
f) Cemiyetin amaçlarına ve ilkelerine zarar verme amacı taşıyan davranışlarda bulunmamak, 
g) Cemiyetin olanaklarını kötüye kullanmamak, 
h) Cemiyet yetkililerine kayıt için gereken belirli kişisel bilgileri iletmek, 
i) Üyelik Başvuru Formunu uygun şekilde doldurmuş olmak, 
j) Cemiyet yönetiminin kararlarına uyum sağlamak. 

Madde-7: 
Üyelik Başvuru Formunu dolduran gerçek kişiler, formu doldurduğu tarihten itibaren aday üye statüsü kazanır. En geç 10 iş günü içerisinde Merkez Yönetim Kurulu aday üyenin başvurusunu inceler ve MYK üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla karara bağlar. 

Madde-8: 
Üye, Madde-6’da sayılan koşulların tamamını sağlayamadığı takdirde, kişinin üyeliğine aşağıda belirtilen şekillerde son verilir. 
a) Üyenin, üyelik koşullarını ihlali somut delile dayanıyorsa üyelik fesih işlemi, MYK Eş Başkanları tarafından doğrudan yürütülür. 
b) Üyenin, üyelik koşullarını ihlali somut delile dayanmıyorsa ve yoruma açıksa üyelik fesih işlemi, MYK üye tam sayısının üçte birinin onayı ile Genel Sekreter tarafından yürütülür.
c) MYK’da görevli üyelerin üyelik fesih işlemi, ancak somut delile dayanıyorsa MYK üye tam sayısının bir eksiği kadar onay oyuyla MYK tarafından yürütülür. 

Madde-9: 
Cemiyet üyeliğini sonlandırmak isteyen kişi, Merkez Yönetim Kuruluna yazılı bildirimde bulunarak üyeliğini sonlandırır. Yazılı bildirim MYK’ya ulaştığından itibaren kişinin üyeliği sonlandırılmış sayılır ve gerekli işlemler Eş Başkanlar tarafından yürütülür. 

V. CEMİYET ORGANLARI 

Madde-10: 
Cemiyet organları; iş yükü ve yetki düzeyine göre Merkez Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Temsilciler Kurulu olarak üçe ayrılır. 
a) Merkez Yönetim Kurulu: Cemiyetin en üst karar ve icra organıdır. Cemiyetin, faaliyetlerinin organize edilmesi, yeni üyelere ulaşılmasının önünün açılması ve iç uyumunun sağlanması ile birlikte tüm idari işleyişin yönetiminden sorumludur. 
b) Danışma Kurulu: Merkez Yönetim Kuruluna ve Temsilciler Kuruluna, ihtiyaç halinde, aldıkları kararlar konusunda tavsiye veren danışmanlardan oluşan kuruldur. Aynı zamanda MYK’nın faaliyetlerinin Tüzüğe ve diğer kurallara uygunluğunu denetlemekten sorumludur. 
c) Temsilciler Kurulu: Yeni üyeler kazanılması için üniversite kampüslerinde çalışmak üzere MYK tarafından yetkilendirilen temsilcilerden oluşan ve genel konularda MYK’ya bağlı hareket eden alt kuruldur. 

VI. MERKEZ YÖNETİM KURULU 

Madde-11: 
Merkez Yönetim Kurulu, Cemiyetin en yetkili organıdır. Beş asil üyeden oluşur. MYK, gerekli gördüğü hallerde, oy birliğiyle alınan karar ile Tüzükte değişikliğe gidilmeksizin üye sayısını bir artırarak yediye çıkarabilir. MYK üyelerinden iki kişi Eş Başkanlık görevi ve bir kişi Genel Sekreterlik görevi üstlenir. MYK’nın görev ve yetkileri aşağıda belirtilen şekliyledir.
a) Cemiyetin tüm belge, rapor ve notlarını tutmak ve saklamak, 
b) Cemiyetin işleyişini yönetmek, 
c) Gerektiğinde Tüzükte değişiklik yapmak, 
d) Cemiyete üye alımlarını görüşmek ve kararlaştırmak, 
e) Cemiyetin katılacağı veya düzenleyeceği faaliyetleri planlamak, 
f) Temsilciler Kurulunun icra edeceği kararları almak, 
g) Temsilcileri seçmek ve yetkilendirmek, 
h) Danışmanları seçmek, 
i) Belirlenen sıklıkla düzenli olarak toplanmak, 
j) Tüzükte verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Madde-12: 
Merkez Yönetim Kurulu, her bir faaliyet yılının sonunda MYK yedek üyeliği için Temsilciler Kurulundan başvuru toplar. Başvuranlar arasında en fazla beş adayın yedek üyeliği kabul edilir.  MYK yedek üyeleri, MYK asil üyelerinin sayısı beşten az olduğu takdirde MYK üyesi sıfatı kazanır. 

Madde-13: 
MYK üyeleri her bir faaliyet yılının sonunda, Eş Başkanlık seçimini tamamladıktan sonra, güvenoyu yoklaması yapar. Eş Başkanlar hariç her MYK üyesi, alfabetik isim sırasına göre güvenoyu yoklamasına çıkar. MYK üye tamsayısının en az yarısının güvenoyunu alan MYK üyesi görevine devam eder. Yeterli güvenoyunu alamayan MYK üyeleri toplantının ertesi günü görevinden azledilmiş sayılır. Güvenoyu yoklaması, MYK üyelerinin oybirliği ile vereceği kararla her seferinde altı ay ertelenebilir. Ertelenen güvenoyu yoklamalarında da Eş Başkanlık seçiminin tamamlanmış olması şartı gözetilir. 

VII. TEMSİLCİLER KURULU 

Madde-14: 
Temsilciler Kurulu, MYK tarafından seçilen ve yetkilendirilen Temsilcilerden oluşur. Cemiyetin faaliyet düzenlemesinde MYK’ya bağlı olarak çalışır. Temsilciler Kuruluna her bir üniversiteden yalnız bir Temsilci girebilir. Bir üniversitenin birden fazla Temsilcisi olması durumunda, sözkonusu üniversitesinin Temsilciler Kurulu üyesi alfabetik isim sırasına göre her altı ayda bir diğer Temsilcilere geçecek şekilde değişir. 

Madde-15: 
Temsilciler Kurulu, MYK Genel Sekreteri liderliğinde düzenli olarak toplanır ve gündeme alınan konuları değerlendirerek bilgi alışverişi yapar. MYK Genel Sekreteri, ihtiyaç görmediği hallerde Temsilciler Kurulunun toplanmasını erteler. 

VIII. EŞ BAŞKANLIK GÖREVİ 

Madde-16: 
En üst karar ve icra organı olarak Cemiyetin doğal temsil organı olan Merkez Yönetim Kurulu, birbirine eş düzeyde yetkili iki Eş Başkan tarafından temsil edilir. Cemiyeti dışarıya karşı temsil hakkını MYK adına Eş Başkanlar kullanır. Eş Başkanların görev ve yetkileri aşağıda belirtilenlerle sınırlıdır. 

a) Eş Başkanlardan her biri Genç Aydınlanma Cemiyeti’ni temsil hakkını MYK adına kullanır. 
b) Eş Başkanlar, MYK toplantılarını usulüne uygun olarak organize etmekle sorumludur.
c) Eş Başkanlar, MYK’nın kararlarının ve görevlendirmelerinin Temsilciler Kurulunca icra edilmesini sağlar. 
d) Eş Başkanlar, Cemiyetin temsil hakkından edinilen bilgileri MYK’ya zamanında ve layıkıyla sunmakla sorumludur. 
e) Temsil hakkının kullanımında, Eş Başkanlardan her biri diğer Eş Başkanı zamanında ve layıkıyla bilgilendirmeli ve tam onayını almalıdır. 
f) Eş Başkanlar; Cemiyetin üyelerinin bilgilendirilmesi, faaliyetlere çağrılması ve diğer tüm ilanların yayınlanmasını MYK adına yürütür. 
g) Eş Başkanlar, Tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir. 

Madde-17: 
Eş Başkanlar, Merkez Yönetim Kurulunda yapılan seçim ile seçilerek göreve gelir. Seçimler aşağıda belirtilen şekliyle yapılır. 
a) Her altı ayda bir Eş Başkanlık seçimi yapılır. Seçimin tam tarihine MYK karar verir.
b) MYK, gerekli gördüğü hallerde bir kereye mahsus olmak üzere Eş Başkanlık seçimlerinin bir görev süresi kadar (6 ay) ertelenmesine karar verebilir. 
c) En son yapılan seçimin üzerinden en az sekiz hafta geçmiş olması şartıyla, MYK üye tam sayısının salt çoğunluğunun isteğiyle yeni bir Eş Başkanlık seçimi düzenlenebilir. d) Seçimler açık oylama usulüyle dijital ortamda yapılır. 
e) İki Eş Başkanın seçimi için peş peşe iki ayrı oylama yapılır. 
f) Yalnızca Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Eş Başkanlık görevi için aday olabilir. g) İlk seçimde oyların salt çoğunluğunu alan kişi Eş Başkanlık görevini kazanır ve ikinci seçime aday olarak katılmaz ancak oy kullanır. İkinci seçimde oyların salt çoğunluğunu alan kişi Eş Başkanlık görevini kazanır. 
h) Eş Başkanların her biri ikinci seçimin tamamlanmasının ardından göreve başlar. i) Şayet seçime yalnızca iki aday katılıyorsa, oylama düzenlenmeden adayların her biri oy birliği ile seçilmiş sayılır. 
j) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından yeterli sayıda (iki) aday çıkmıyorsa Danışma Kurulu üyelerinin adaylığının önü açılır. Bu durumda Madde-12/f bendindeki şart aranmaz. 
k) Madde-12/j bendine göre bir veya iki Danışman Eş Başkan olursa ve MYK üye sayısı yediyi aşıyorsa, MYK kendi arasında oylama yaparak MYK üyelerinden bir kişiyi görevinden azleder. MYK üye sayısı halen yediden fazla ise aynı usulle bir kişi daha görevinden azledilir. 

IX. CEMİYETTEKİ DİĞER GÖREVLER 

Madde-19: 
Genel Sekreter, Cemiyetin iç iletişiminden, dokümanlarından ve raporlandırmalarından MYK adına esas sorumlu olan MYK üyesidir. Genel Sekreterin görev ve yetkileri aşağıda belirtildiği şekliyledir. 
a) Cemiyete üyelik başvurusunda bulunan kişilerin bilgilerini mahremiyet hakkına uygun olarak saklamak, 
b) Cemiyete üyeliği MYK tarafından onaylanan kişilerin üyelik başlatma sürecini yürütmek, c) MYK kararı ile alınan belirli üyelik fesih işlemlerini yürütmek, 
d) Üyenin, üyelik sonlandırma bildirimini almak ve fesih işlemini yürütmek, e) Cemiyetin ve MYK’nın iç iletişimini sağlamak, 
f) Cemiyetin faaliyetlerine ilişkin MYK kararlarını ve planlarını saklamak, g) Cemiyetin varsa finansal işlerini MYK kararlarına uygun olarak yönetmek, 
h) Temsilciler Kurulunu toplamak ve toplantılarını yönetmek, 
i) Tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Madde-20: 
Genel Sekreter, MYK üye tam sayısının en az yarısının oyuyla altı aylık görev süresi için seçilir. MYK, oy birliği ile alacağı karar ile Genel Sekreter seçimini her seferinde altı ay erteleyebilir. Genel Sekreterin seçiminde Eş Başkanlık seçiminin genel usul ve esasları tek aşamalı seçim uygulanarak ve istisnalar dışarıda bırakılarak takip edilir. 

Madde-21: 
Temsilciler, MYK tarafından seçilerek bulunduğu üniversite kampüsünden Cemiyete yeni üye kazandırmak için çalışan ve MYK’nın verdiği görevleri yerine getiren üyelerdir. Temsilciler Madde-14’teki usul ve esaslara uygun olarak Temsilciler Kurulunda da faaliyet yürütür. 

Madde-22: 
Danışman, MYK’nın istekleri doğrultusunda tavsiye veren sınırlı yetkiye sahip kurmay düzeyinde üyelerdir. Danışmanlar, Danışma Kurulunda yer alarak birlikte çalışır. Danışmanlar ile MYK arasındaki iletişim ve diğer işler Genel Sekreter aracılığıyla gerçekleşir. 

Madde-23: 
Danışmanlar MYK tarafından ilan edilen kararları, hassas bilgi içermeyen bazı dokümanları ve Cemiyetin planlarını inceler ve uygunluğunu denetler. İncelenenlerde Tüzüğe, yasal mevzuatlara veya diğer kurallara aykırılık tespit ettiği takdirde uygunsuzlukları Genel Sekreter aracılığıyla MYK’ya yazılı olarak bildirir. 

X. TOPLANTI VE GÖRÜŞMELER 

Madde-24: 
MYK üyelerinden her biri, uygun gördüğü hallerde Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını toplantıya çağırabilir. Toplantı ve görüşmelerde MYK üyeleri özgür, adil ve eşit şekilde söz hakkına sahiptir. 

Madde-25: 
MYK toplantılarının zamanını ve yerini Genel Sekreter organize eder. Karar alımı gerektiren toplantılara bütün MYK üyelerinin katılması gereklidir. Karar alımı gerektirmeyen toplantılara üye tam sayısının en az yarısı kadar katılım gereklidir. 

XI. GENEL HÜKÜMLER 

Madde-26: 
Cemiyetin haberleşme faaliyetleri MYK tarafından belirlenen ve duyurulan iletişim kanalları üzerinden yapılır. Bu iletişim kanalları arasında e-posta iletileri, WhatsApp vb. dijital haberleşme platformları ile Cemiyet tarafından belirlenecek iletişim yöntemleri yer alabilir. İlan faaliyetleri ve açıklamalar Cemiyetin internet sitesi üzerinden ve gerekirse diğer iletişim platformlarından yapılır. 

Madde-27: 
Tüzüğü zaman içerisinde değişen ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi veya eksiklerinin giderilmesi amacıyla değiştirilmesi gerekebilir. Tüzükte yapılacak değişiklikler MYK’nın oybirliği ile aldığı kararlar ile gerçekleşir. MYK’da yalnızca bir kişi hariç kalan tüm üyelerin değişiklikleri onaylaması halinde, değişiklik teklifleri Danışma Kuruluna danışılır. Danışma Kurulunun salt çoğunluğu söz konusu edilen değişikliklerin Cemiyetin yararına olduğuna dair görüş bildirirse Tüzük değişiklikleri uygulanır. 

Madde 28: 
Cemiyet yönetiminde alınacak kararlar ve yapılacak faaliyetler kısmen ya da tamamen Tüzüğe aykırılık içeremez. 

Madde-29
Cemiyetin feshi haline MYK oybirliği ile karar verir. Cemiyetin tüm MYK üyelerinin istifa etmesi durumunda Cemiyet dağılmış sayılır. Fesih veya dağılma halinde Cemiyetin varsa finansal kaynaklarının tümü, Genel Sekreter tarafından belirlenen kamu yararına çalışan bir kuruluşa bağışlanır. 

Madde-30: 
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda, Tüzüğün çizmiş olduğu genel ilkeler ve benzer durumlardan yola çıkılarak alınan MYK kararları uygulanır. 

XII. GEÇİCİ HÜKÜMLER 

Geçici Madde-1: 
Cemiyetin beş kurucusu (EK-1), Tüzükteki ilgili maddelerdeki süreçler uygulanmaksızın ilk MYK üyesi sayılır. 

Geçici Madde-2: 
Danışma Kurulu, MYK tarafından uygun görülen bir zamanda kurulana kadar Tüzükteki ilgili hükümler ‘yokluk’ yaptırımına uğrar. 

Bu tüzük 30 (Otuz) madde ve 2 (İki) geçici maddeden ibarettir.