Entelektüalizme Çağrı Bildirisi 

Bu belge, postmodernizmin ve beraberinde getirdiği birey merkezli özgürlük anlayışının  neden olduğu entelektüel bilinç algısının kaybının yeniden tahsisi ve birey merkezli algıdan  kaynaklanan fanatizmin yıprattığı tarafsız tartışma ortamının ideolojilerden arınmış bir zeminde  yeniden kazandırılmasına dair bir beyanname niteliği taşımaktadır. Ayrıca tarafsız ve  entelektüalizm üzerine inşa edilen bir ortamın tahsisi konusunda duyarlı her bireye bir çağrıdır.  Günümüzde gelinen nokta itibarı ile tarafsız bir zeminde tartışma ortamının tahsisine duyulan  ihtiyaç zaruri hale gelmiştir. 

 Tarihin akışı içinde, insanlık süregelen sorunlarını çözmek için diplomasi ve müzakere  çabalarını bir araç olarak kullanmıştır. Bu süreç boyunca farklı teknikler ve medeniyetlerin  gelişimi, bireylerin iletişim kurabileceği tarafsız bir ortam sunmuştur. Modernleşmenin  başlangıcından itibaren, bu bağlam giderek daha belirgin bir şekil almış ve tarafsız,  ideolojilerden bağımsız bir alan olarak farklı düşünce unsurları arasındaki iletişimi ifade etme  amacını taşımıştır. Bu gelişim süreci, birikimli bilgiyi de beraberinde getirerek taraflara, teorik  (felsefi) düzlemde karşı argümanlar geliştirme fırsatı sunmuştur. Ancak yakın dönemde  yükselen ve sarsıcı bir yapıya sahip olan postmodernizm, bireye ego-merkezli bir dünya algısı  dayatarak entelektüel tartışma platformuna zarar vermiş ve bu durum küresel çapta ve özellikle  ülkemizde olumsuz etkilere yol açmıştır. “Popüler kültür” olarak adlandırılan bu batı yeni  felsefi düzlem, kitleleri aşırı tüketim ve sınırlı kaynakların gereksiz kullanımı boyutunda  gösteriş odaklı bir yöne çekmeye çalışarak politika, ekonomi, sanat ve bilim başta olmak üzere  pek çok temel alanda bağımsız ekosistemleri bozmuş ve tartışma ortamlarını ideolojik ve  verimsiz bir silüete büründürmüştür. 

 Bu bağlamda da ülkemizde münevver ve irfan sahibi olarak tanımladığımız zümre, yerini  bireyselliği merkeze alan ve halkın tabanından kopuk, tartışmaların tarafsızlıktan öte ideolojiler  etrafında sürdürüldüğü bir ekosisteme bırakmış durumdadır. Ayrıca, tartışmaların ideolojiler  etrafında bürünmesinden çok belirli değer yargılarında sabit kalınması ve kişisel çıkarların  amaçlanması zarar verici unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bunlara ek olarak zümreler  arası fark sosyokültürel açıdan giderek derinleşmekte ve toplum tabanına değin uzanan kültürel  çatışma ortamına sebebiyet vermektedir. İşte bu noktada, Genç Aydınlanma Cemiyeti olarak,  ülkemiz başta olmak üzere bağımsız ve adil koşullar altında fikirlerin ve ideaların felsefi 

çerçevesini tarafsız bir tartışma platformunda paylaşmak isteyen her bireyi “Entelektüalizme  Çağrı” adı altında aramıza katılmaya davet ediyoruz. Böylece yitirilen entelektüel sistem  üzerinde bağımsız tartışma ortamı yeniden tahsis edilebilir ve toplumsal tabanda giderek  derinleşen ve toplum sınıflarını zıtlaştıran sosyokültürel makas farkı kapatılabilir. 

 Bu çağrı, tarafsızlığın ve özgür düşüncenin öne çıktığı bir ortamın oluşturulması amacını  taşımaktadır. Amacımız, entelektüel değerleri ve derinlemesine düşünmeyi teşvik ederek,  ideolojik sınırlamaların ötesine geçip verimli ve yapıcı tartışmaların zeminini oluşturmaktır. Bu  çağrıya katılan herkes, kendi fikirlerini saygılı bir şekilde ifade ederek, ortak anlayışı ve  insanlığın ilerlemesini güçlendirmek için bir adım atacaktır. 

 Genç Aydınlanma Cemiyeti olarak, entelektüel çeşitliliği kutlayan ve tarafsız tartışma  kültürünü yücelten bir platform oluşturmak için herkesi bu çağrıya kulak vermeye ve  Entelektüalizme Çağrı’nın bir parçası olmaya davet ediyoruz. 

Saygılarımızla, 

Genç Aydınlanma Cemiyeti
Merkez Yönetim Kurulu